Monday, January 31, 2011

สังคมไทยจะรับมือแม่วัยรุ่นอย่างไร...

            สภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2551-2552 โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2551-2552 สถิติหญิงวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ที่มาทำคลอดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และในปี 2552 ข้อมูลจากรายงานผลโครงการ Child Watch พบว่า มีหญิงวัยรุ่นมาทำคลอด 67,958 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2551 ที่มีจำนวน 69,874 คน และเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีเพียง 61,510 คน ปรากฏการณ์แม่วัยรุ่นสอดคล้องกับค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไปในเด็กวัยมัธยมต้น-อุดมศึกษา โดยเฉลี่ย ร้อยละ 24 ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว และกว่าร้อยละ 50 ยอมรับการอยู่กันก่อนแต่งของนักเรียน/นักศึกษา และอีกเกือบร้อยละ 10 ของนักศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษาที่ระบุว่าตนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ยังคิดว่าตนจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนจบจากสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ค่านิยมทางเพศดังกล่าว จึงส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงในการตั้งท้องไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นเหล่านี้
            ปัญหาที่ตามมากับแม่วัยรุ่นนั้นมีมากมาย ทั้งความไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูก ปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากไม่มีงานทำ ไปจนถึงความเสี่ยงที่จะใช้เหล้า บุหรี่ เพื่อคลายความเครียด ดังนั้น ปัญหาแม่วัยรุ่น จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่สังคมต้องเข้ามาให้ความสนใจทั้งในเชิงการป้องกัน และแก้ไข เพื่อลดปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว (สถาบันรามจิตติ, สมุดข้อมูลรายตัวบ่งชี้/รายจังหวัด รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2551-2552, โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน, 2553; ภาพ:จากอินเตอร์เน็ต)

1 ความคิดเห็น:

  • SecretlvBlog says:
    April 9, 2011 at 9:37 AM

    น่าสนใจมากค่ะ

Post a Comment