Tuesday, August 23, 2011

สถานการณ์แม่วัยใส (วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม) 2554

สถานการณ์แม่วัยใส (วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม) ในจังหวัดกำแพงเพชร 2554

            สถานการณ์แม่วัยใสจากการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า

            จากสถิติปี 2552 จังหวัดกำแพงเพชรมีสถิติการแจ้งเกิดโดยแม่วัยรุ่นสูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 20.40 รองลงมา คือ จังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 18.87 และสำหรับปี 2553 จังหวัดที่มีอัตราแม่วัยรุ่นสูงสุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยละ 28.60 รองลงมา คือ จังหวัดลพบุรี คิดเป็น ร้อยละ 26.10 และปี 2554 มีแนวโน้มว่าจังหวัดนครสวรรค์สูงสุด โดยข้อมูล 6 เดือน(ก.ย.53-มี.ค.54) มีจำนวนแม่วัยรุ่นสูงถึงร้อยละ 25.03 รองลงมาจังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 24.20 โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อมูลในปี 2553, 2554 เป็นข้อมูลจากห้องคลอดโรงพยาบาล อาจเป็นไปได้ว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมาทำคลอดที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมาตรฐานการให้บริการและการรองรับได้มาก ซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนเกิด จากกรมการปกครองและข้อมูลการคลอดบุตรจากจังหวัดอื่นๆ เปรียบเทียบอีกครั้ง

            สาเหตุการตั้งครรภ์ ข้อมูลจากเวทีประชาคม พบว่า (1) สาเหตุจากตัวเอง คือ ขาดความรู้เรื่องการป้องกันฯ ไม่มีทักษะการปฏิเสธ อยากรู้ อยากลอง การดื่มเหล้า เสพยาเสพติด ตามเพื่อน การเลียนแบบ (2) สาเหตุที่เป็นปัจจัยจากครอบครัว คือ ครอบครัวไม่อบอุ่น พ่อแม่ตามใจ พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดู และพ่อแม่แยกทาง (3) สาเหตุจากปัจจัยภายนอก คือ สิ่งยั่วยุสื่อลามก อนาจารเข้าถึงได้ง่าย โทรศัพท์มือถือ รถมอเตอร์ไซน์ รีสอร์ทราคาถูก

            แนวทางการแก้ไขปัญหาจากเวทีประชาคม คือ (1) การสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างเป็นระบบให้โรงเรียน สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องการป้องกันและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (2) ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีกิจกรรมให้ทำทั้งครอบครัว (3) จัดบริการที่วัยรุ่นสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ เช่น โครงการพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น (4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ให้คนในชุมชนรับทราบ (5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (สื่อลามก ร้านอินเตอร์เน็ต สถานบันเทิง รีสอร์ท โรงแรม ฯลฯ) (6) ในชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกัน และ (7) ชุมชนควรสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยง ลดการมั่วสุม

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร,สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี
ภาพ: จากอินเตอร์เน็ต

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment