Wednesday, November 30, 2011

ความเห็นประชาชนต่อน้ำท่วม 2554

การรับผิดชอบของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม: ประชาชนชี้รัฐต้องชดเชยผู้ประสบภัย และฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วน ส่วนใหญ่ยังให้การเชื่อมั่นรัฐบาลมีความสามารถพอ ป้องกันแก้ไขน้ำท่วมระยะยาว นิด้าโพลสำรวจพบ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.55 ระบุเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ รองลงมา ร้อยละ 20.50 เชื่อความขัดแย้งทางการเมืองทำให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบางพื้นที่ ตามด้วยเป็นความผิดพลาดของ รัฐบาลชุดนี้ ตัวนายกฯ และรัฐบาลชุดที่แล้วตามลำดับ แนะรัฐต้องเร่งชดเชยผู้ประสบภัย และฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วน ในขณะที่ผลสำรวจชี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.02 ยังให้การเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้ มีความสามารถพอในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาว ส่วนประเด็นการฟ้องเอาผิดรัฐ กรณีจัดการแก้ไขปัญหาน้ำผิดพลาดประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.99 ไม่เห็นด้วย ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การรับผิดชอบของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม”ระหว่างวันที่ 18 - 20พฤศจิกายน 2554 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกินร้อยละ 3.73 ในประเด็นความเห็นของประชาชน 4 ประเด็น คือ (1) ความเห็นของประชาชนต่อสาเหตุที่มีส่วนทำให้การบริการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำไม่ดีเท่าที่ควร (2) ความเห็นต่อสิ่งที่รัฐบาลควรรับผิดชอบต่อความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม (3) ความเห็นต่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวของรัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ และ (4) ความเห็นของประชาชนต่อการฟ้องร้องรัฐบาล โดยมีผลการสำรวจโดยสรุป ดังนี้ (1) ความเห็นของประชาชนต่อสาเหตุที่มีส่วนทำให้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำไม่ดีเท่าที่ควร ใน 3 ลำดับแรกพบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53) ระบุว่า เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ รองลงมา (ร้อยละ 21) ระบุว่าสาเหตุจากความขัดแย้งทางการเมืองทำให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบางพื้นที่ และร้อยละ 18 ระบุว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ/ความรู้/ความสามารถ ตามลำดับ (2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อสิ่งที่รัฐบาลควรรับผิดชอบต่อความเสียหายจากน้ำท่วม ใน 3 ลำดับแรก พบว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้ดีที่สุด มากที่สุด (ร้อยละ 59) รองลงมาเป็นความต้องการให้รัฐบาลควรเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านเมือง (ร้อยละ 14) และเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ได้เป็นความผิดของรัฐบาลชุดนี้ (ร้อยละ 7) (3) ความเห็นของประชาชนต่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวให้สำเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้รัฐบาลของนายกฯยิ่งลักษณ์ พบว่า คนกลุ่มใหญ่ (ร้อยละ 49) ระบุว่า มีความสามารถเพียงพอ รองลงมาเห็นว่า ไม่มีความสามารถ (ร้อยละ 31) และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 20) (4) ความเห็นของประชาชนต่อการฟ้องร้องรัฐบาลกรณีจัดการแก้ไขปัญหาน้ำผิดพลาด (ความเสียหายทางการปกครอง ประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควร ก่อให้เกิดการเสียโอกาส เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) ผลการสำรวจพบว่า คนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ระบุว่าไม่เห็นด้วย รองลงมาเห็นว่าเห็นด้วยกับการฟ้องร้องฯ (ร้อยละ 20) และไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ (ร้อยละ 10) ตามลำดับ สรุปได้ว่า คนส่วนใหญ่ของประชาชนผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า เหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมถือเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยที่ระบุว่ารัฐบาลควรรับผิดชอบต่อความเสียหายจากน้ำท่วม คือ รัฐบาลควรเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้มากที่สุด และยังเห็นว่ารัฐบาลมีความสามารถเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวให้สำเร็จและยั่งยืน ในขณะที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะมีการฟ้องร้องรัฐบาลกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำผิดพลาด ที่มา: สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เรื่อง “การรับผิดชอบของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 26 พฤศจิกายน 2554; ภาพ: อินเตอร์เน็ต

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment