Monday, November 7, 2011

เด็กเครียด.....สาเหตุจากการเรียน

หนูไม่อยากไปโรงเรียน หลายคนอาจได้ยินบ่อยครั้ง บางคดคาดไม่ถึงว่าเด็กๆ ก็เครียดเป็น การเครียดของเด็กมี 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 มีการเครียด วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ ระดับที่ 2 มีอาการรุนแรงขึ้นจนมีผลกระทบต่อการเรียน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ระดับที่ 3 เป็นระดับรุนแรงและมีผลกระทบอย่างมาก เด็กมีผลการเรียนตก ซึมเศร้า อยากตาย ร่างกายไม่มีพละกำลังการทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไป

ผลการสำรวจข้อมูลพบว่า ในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา (2554) มีผู้ที่เคยเครียดถึงร้อยละ 44 ในจำนวนนี้มีสาเหตุหลักจากการเรียนถึงร้อยละ 67 ขณะที่มีผู้รู้สึกซึมเศร้า เบื่อหน่ายต่อเนื่องทุกวันเป็นสัปดาห์จนต้องหยุดทำกิจกรรมที่เคยทำเป็นประจำถึงร้อยละ 29 โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการเรียน และมีผู้ที่เคยคิดฆ่าตัวตายร้อยละ 10 สาเหตุมาจากกาเรียนมากที่สุด โดยมีผู้เคยหนีเรียนถึงร้อยละ 23 ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเบื่อหน่ายการเรียนการบ้าน เบื่อครู และมีผู้อยากลาออก หยุดเรียนถึงร้อยละ 9 และจากการสำรวจยังพบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความน้อยในเรื่องผลการเรียน

จากสถานการณ์ดังกล่าวพ่อแม่สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเกิดโรคเครียดได้โดยการแสดงความรัก ความห่วงใยและดูแลเด็ก ให้ความช่วยเหลือ และพยายามแสดงความเข้าใจเด็ก ไม่ควรสร้างความกดดันเด็กในเรื่องการเรียน ไม่ควรมีความหวังที่มากเกินไปที่จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ไม่ควรดุ ตำหนิ ตี เพราะอาจทำให้เด็กเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่รัก รวมทั้งควรมีเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรหันมาให้ความสนใจพัฒนาเด็กไทยสามารถเป็นเด็ก เก่ง ดี มีสุข อย่างแท้จริงต่อไป

ที่มา: รวบรวมและประมวลผลจากสมุดข้อมูลรายตัวบ่งชี้/รายจังหวัด : รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 13 ภาวะสังคม เป็นข้อมูลจากสภาวะการตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร ศทส. สป.พม. ปี 2551-2552; ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment