Wednesday, April 3, 2013

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลกสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก บ่งบอกถึงความเร่งด่วนที่ไทยต้องปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจากการศึกษาไทยถูกจัดอันดับอยู่ในตำแหน่งท้ายๆ ของเวทีโลก อาทิ ในระบบการศึกษา ไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 40 ประเทศของเพียร์สัน เมื่อปลายปี 2555 ส่วน World Economic Forum ได้จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 77 จาก 142 ประเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ.2554 หรือ TIMSS 2011 ต่ำกว่าในปี 2550 พบว่า ไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 427 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 28 และวิชาวิทยาศาสตร์ 451 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 25 ขณะที่ระดับอุดมศึกษา อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยยังเป็นรองประเทศในภูมิภาคเอเชีย แต่อันดับมหาวิทยาลัยไทยดีกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆ เป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าจำนวนสถาบันอุดมศึกษาติด 30 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียจะลดลงเหลือ 2 แห่ง (ข้อมูล webometrics, กุมภาพันธ์ 2556) จาก 6 แห่ง (มกราคม 2555) ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 15 (อันดับโลก 169) และมหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 28 (อันดับโลก 246)
ที่มา : ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2555, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กุมภาพันธ์ 2556   

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment