Thursday, May 16, 2013

สถานการณ์เด็กถูกทอดทิ้ง

สถานการณ์เด็กถูกทอดทิ้ง


จากสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จากการเลียนแบบสังคมวัตถุนิยม การแต่งกาย และจากภาวะวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของครอบครัว โดยปัจจุบครอบครัวเดี่ยวบิดามารดาต้องดูแลบุตรหลานของตนเอง โดยไม่มีปู่ ย่า ตา ยาย คอยค้ำจุนช่วยเหลือเหมือนในอดีต ดังนั้นเมื่อเกิดสภาพเศรษฐกิจบีบคั้น ทำให้รายได้ลดลงแต่รายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มเยาวชน หรือวัยรุ่น ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำแท้ง ความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร และปัญหาการทอดทิ้งเด็ก
 
ปัจจุบันจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะตามข่าวหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า สถิติการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้น คือ ในปี 2552 ร้อยละ 13.55 ปี 2553 ร้อยละ 13.76 ปี 2554 ร้อยละ 14.32 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการนำไปสู่การทำแท้ง และการทอดทิ้งเด็ก และจากสถิติการรับเด็กเข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์เด็กจากปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งมี (กระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 1.157 คน และยังพบว่า สถิติเด็กทารกตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ปี 2548-2555 (อายุทารกเฉลี่ยระหว่าง 1-9 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 451 คน โดยจำแนกอายุมารดา พบว่า จำนวนมารดาอายุต่ำกว่า 15 ปี  ร้อยละ 1.30 อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 15.10 จำนวนมารดาอยุสูงกว่า 20 ปี ร้อยละ 76.70 และไม่ทราบอายุมารดา ร้อยละ 6.90
 
จากสถานการณ์ดังกล่าว หากพบเห็นเด็กทารกแรกเกิดถึงหกเดือน หรือครอบครัวที่ไม่พร้อมเลี้ยงดูทารก รวมทั้งสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและไม่พร้อมเลี้ยงลูก เพื่อเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งให้ได้รับการดูแลที่ปลอดภัยและเหมาะสม และเป็นการช่วยเหลือสตรีและครอบครัวที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและไม่พร้อมเลี้ยงดูเด็กทารก สามารถขอรับบริการได้จากหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ัจังหวัดได้ทุกจังหวัด
 
 
 
ภาพ: อินเตอร์เนต

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment